دانلود آهنگ جدید سعید تالشی بنام کلاک

دانلود آهنگ جدید سعید تالشی بنام کلاک با بالاترین کیفیت کلاک کارا وارسته ، عم دنیاکا نالستهبوار کلاک ت بوار ، بغضم کارا چکستهزمین جای چاکی نی ، هیچکسی را وفا نیبوار کلاک جان بوار ، چمن چمون را سو نیفقط پیستم داد بکرمدوای عاشقه کلاککسی نیویند عم چمونغصه‌کا آبیمه هلاکفقط پیستم داد بکرم بوشور […]